7-KLUBBARS AUTOEXPERTEN RALLY CUP 2015

 

TÄVLINGSREGLEMENTE


GILTIGHETSTID
Detta tävlingsreglemente gäller under år 2015och ändras ej under pågående serie med undantag för sådana förändringar som påkallas av SBF eller genom myndighetsbeslut.
Serien skall vara genomförd och avslutad under tiden 1 januari - 1 november innevarande
kalenderår varpå slutställning fastställs efter det antal deltävlingar som genomförts.

SERIENS OMFATTNING
Serien omfattas av max tretton deltävlingar per år.
Serieklubb kan efter styrelsens godkännande ges möjlighet att arrangera fler än en deltävling/år eller placera sin deltävling hos utomstående arrangör.
Serietävling får ej ingå som deltävling i SM, RM.
Ingående deltävling utgörs av nationellt RY (rally) RS (rallyspecial) eller RSP (rallysprint) tävling och arrangeras i full överensstämmelse med respektive gällande reglementen och dessa seriebestämmelser.Noter tillämpas ej.

Serietävling får ej läggas med mindre än tv (2) veckors mellanrum.
Deltävling är öppen för deltagare oavsett klubbtillhörighet.

FÖRARKLASSER
Tävlingarna är öppna för deltagande A - B - C förare.
Debutanter får deltaga då tävling arrangeras i överensstämmelse med gällande regler för
debutantutbildning. (tävling med transporttider)
Utbildningsrally skall medtagas som en egen klass.

BILKLASSER
I serien tillåts samtliga bilklasser enligt gällande RY, RS och RSP - reglementen att ingå enligt följande
Indelning:
Klass 1 A/B/C, (hopslagen) alla 4 WD
Klass 2 A-B-C, Alla övriga 2WD (i resp. förarklass)
Klass 3 A-B (hopslagen) Gr N 0-1400 cc och VOC Mekonomen Rally, Gr F RWD och Gr F FWD

Klass 4 C förare Gr N 0-1400 ccoch VOC Mekonomen Rally, Gr F RWD och Gr F FWD
Klass 5 A/B/C (hopslagen) Gr E
Klass 6 A/B/C, (hopslagen) Klassiker Appendix-K -81
Klass 7 Utbildningsrally

INGÅENDE DELTÄVLINGAR
Det står arrangerande klubb fritt att välja tävlingsform, plats och underlag för deltävling enligt de förutsättningar som gällande reglementen medger.

TÄVLINGSAVGIFTER
Tävlingsavgift för år 2014 är fritt för arrangören att bestämma för samtliga deltagare varav 100kr avsätts till prispengar i respektive klass där avgiften är inbetald.

ANMÄLAN
Samtliga inom föreskriven tid anmälda deltagare upp till det maxantal arrangörens
tävlingsinbjudan medger, skall ges tillfälle att deltaga i tävling.

GALLRING
Vid eventuell gallring gäller följande gallringsmetod:
1. Arrangören fritt

Startprocedur

Vid start skall startljus (klocka) användas

Vid målgång fotocellSTARTORDNING
Inom serien tillämpas rullande startordning för samtliga deltagare.
Deltävling 1: Klass 1, 2, 3,4,5,6,7. Deltävling 2: Klass 2, 3, 4, 5, 6,1,7.
Deltävling 3: Klass 3, 4, 5,6,1, 2,7. Deltävling 4: Klass 4, 5,6,1, 2, 3,7.
Deltävling 5: Klass 5,6,1, 2, 3, 4,7. Deltävling 6: Klass 6,1, 2, 3, 4, 5,7.
Deltävling 7: Klass 1,2, 3, 4, 5, 6,7. Deltävling 8: Klass 2,3, 4, 5,6 1,7.
Deltävling 9: Klass 3,4, 5,6,1, 2,7.


Inom bilklass 1, 5 och 6 sammanlottas alla deltagare oavsett förarklass A förare går alltid först ihopslagna klasser. Övriga bilklasser är uppdelade i förarklasser och upp till arrangören att bestämma startordning för förarklasserna.
Debutanter startar alltid före övriga tävlande Utbildningsrally startar först eller sist i tävlingen, upp till arrangören.

Deltagare erhåller med startbekräftelsen även deltagarförteckning/startlista över de inom
föreskriven tid anmälda deltagarna.

RESULTATLISTA
Fullständig resultatlista tillsändes omgående till deltagare per post, eller annat media enligt tävlingsinbjudan. Deltagande klubbar samt ev. anmälare tillsändes per post.

SERIERESULTAT
Serieresultat individuellt och för lag sammanställs av 7-klubbars-organisationen och anslås på den officiella anslagstavlan på nästkommande  tävling.

SERIELAGTÄVLING (Gäller endast de 14 serieklubbarna)
Samtliga serieklubbar deltar med lag i serien, utan särskild anmälan eller avgift.
I respektive klubblag ingår högst sex förare, max. två A-förare samt minst två C-förare.
Förare erhåller individuell poäng  enligt den totala resultatlistan.
Vid ev. särskiljning sker detta enligt resultatet på ingående SS/SP i nummerordning.
Om utslag ändå ej går att uppnå enligt ovanstående tilldelas dessa deltagare den högsta möjliga poängsumman i förhållande till sin prestation.
Fullföljande förare med placering fr.o.m. 24tilldelas alltid 2 seriepoäng.
Serieklubb som erhåller det högsta antalet förarpoäng tilldelas fjorton (14) lagpoäng, medan fjortonde plats ger en (1) lagpoäng.
Vid lika antal förarpoäng tilldelas dessa klubbar den högsta möjliga lagpoängen i förhållande till utförd förarprestation.
Vid lika antal lagpoäng i slutställningen för året är antalet förarpoäng avgörande mellan respektive klubbar.
C - FÖRARSERIE (Gäller endast de 14 serieklubbarna)
En speciell serie för klubbarnas C-förare genomförs med tillämpning av ovanstående
bestämmelser. I lag för C-förare får max. två (2) deltagare ingå.

INDIVIDUELL SLUTSTÄLLNING (Gäller samtliga deltagare inom 7-klubbars)
Förare erhåller individuell poäng i skalan 25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2 oavsett klass. Fullföljande förare med placering fr.o.m. 24 tilldelas alltid 2
seriepoäng.Vid bruten tävling erhålles 1 poäng,dock måste man startat å första SS Vid 3 eller färre bilar till start reduceras utdelningspoängen. Vid 3 startande utdelas 23,22,21 poäng,2 startande 22 repektive 21 poäng,1 startande 21 poäng.

 

I sponsorcupen kommer poängberäkningssystemet kvarstå.

25,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2  Vid bruten tävling erhålles 1 poäng,dock måste man startat på första SS Vid 3 eller färre  bilar till start reduceras utdelningspoängen. Vid 3 startande utdelas 20,18,16 poäng,2 startande 18 repektive 16 poäng,1 startande 16 poäng.

 

Vid lika totalpoäng sker särskiljning genom att den som har deltagit i färre tävlingar går före,därefter flest bättre placeringar räknat på samtliga deltävlingar placeras först därefter särskiljes genom bäst placering i 1:a serietävling 2:a osv. där dessa ekipage deltagit. Ett (1) resultat skall räknas bort


PRISER
Vid deltävling sker prisutdelning i direkt anslutning till avslutad tävling och priser utdelas till 1 på 4 förare och co-drivers i respektive bilklass oavsett förarklass och klubbtillhörighet dock högst till dom tre första.

SERIEPRISER (Gäller endast deltagare från de 14 serieklubbarna)
Efter avslutad serie erhåller segrande klubb i såväl 7-klubbarsserien som C-förarserien hederspriser för sina lagsegrar.
De tre främsta förare och deras co-drivers (1:a 2:a 3:a) i 7-klubbarsserien  Segrande förare totalt, erhåller dessutom inteckning i Bertils Minne, en ständigt vandrande pokal. De tre främsta förare och deras co-drivers (1:a 2:a 3:a) i C-förarserien erhåller hederspriser.
Segrande C-förare erhåller dessutom inteckning i Stig von Krusenstiernas ständigt vandrande pokal.

Om förare vill byta klass under året, eller deltar i flera klasser, får poängen inte tas med mellan

klasserna och slutresultat räknas endast från den klass där högst poäng uppnås.

 


 

PRISPOTT (Gäller samtliga deltagare)


Prispotten utgörs av sponsorpotten tillsammans med den avsatta hundra kronan från respektive deltävling. Prispotten fördelas efter antalet startande per bilklass, vilken efter avslutad serie utdelas till de tre bästa förarna i respektive bilklass enligt följande.
1:a = 50 % av den totala klasspotten.
2.a = 30 % av den totala klasspotten.
3:a = 20 % av den totala klasspotten.

Minimikrav för att deltagare får ta del av prispotten är deltagande i minst 5 deltävlingar.
Stort deltagarantal ökar det ekonomiska utfallet av årets serietävlingar.
Vid inställd serie flyttas prispotten till påföljande år (öronmärkta pengar).


PRO-Rally Team (Frivilligt ungdoms stöd)

Verkar för att stödja unga begåvade C-förare,eller vad vi tycker är lämpligt. Kostnad för medlemskap i teamet är 500kr som går till PRO-Rally Teams prispott.

Som medlem i teamet får man dekaler och tävlar med teamets anmälarlicens

Prispotten delas ut vid den årliga prisutdelningen till en eller flera C-förare som under året har utmärkt sig resultatmässigt eller sportsligt.

Pristagare utses av medlemmarna i PRO-Rally Team.

Ansökan om i medlemskap i PRO-Rally Team skickas till Sune Johansson via mail[email protected]

 

Tjejrallycup

 

En öppen cup för tjejekipage (D.v.s. alla ekipage framfört av kvinnlig förare) kommer att köras under årets serie. Poängberäkning kommer att ske enligt följande;  10,8,6,5,4,3 övriga som fullföljer får 2 poäng samt ekipage som bryter på SS 1 eller senare får 1 poäng. VOC och Gr E får +2 poäng gentemot Gr H, 4 WD ingår ej i tjejcupen. Vid lika poäng i sammandraget vinner det ekipage som har flest 10 poängare d.v.s inte det ekipage som har 8+2 poäng.  Hederspris kommer att utdelas till de tre främsta och kravet är deltagande i minst 5 deltävlingar.

PRISUTDELNING
Samtliga seriepriser och PRO-Rally Teams prispott utdelas vid en separat prisutdelning efter årets serie avslutats.
Ej då hämtade priser/vinster kvarstår i 7-klubbarsorganisationen.

TOLKNING OCH TILLÄMPNING
Juridisk hemvist är Södermanland/Västmanlands Bilsportförbund. Regeltolkningar avgörs av styrelsen för 7-klubbars.

7-KLUBBARSORGANISATIONEN
INFORMATION
Om Du undrar över något beträffande detta seriereglemente och behöver ytterligare information, tala med kontaktpersonen i Din klubb så får du hjälp.

Du kan även kontakta:
Ordförande: Thord Söderberg 0152-401 13, 073 976 99 64.
Resultat ansvarig: Steve Elofsson 021-330 645, 070 776 82 02.

ORGANISATIONENS ADRESS
7-klubbars c/o Thord Söderberg
Husbylöt
645 97 Stallarholmen
POSTGIRO: 1 39 05 - 5
Epost: [email protected]


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
7-klubbars. Fjorton klubbar i aktiv samverkan för Motorsport
SMK Arboga  SMK Köping SMK Sala SMK Södermanland MSK Hammaren Västerås MS Strängnäs AMS Taxinge MK Enköpings MK Örsundsbro MK Kolsva MS  Gnesta MK,
Fagersta MK och Flens MS.